ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ. Προσεγγισεις και διακυβευματα ενος ζητηματος

Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
2017
Liste complète des métadonnées

http://hal.univ-lille3.fr/hal-01612910
Contributeur : Philippe Sabot <>
Soumis le : dimanche 8 octobre 2017 - 22:24:06
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:20:28

Identifiants

  • HAL Id : hal-01612910, version 1

Collections

Citation

Philippe Sabot. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ. Προσεγγισεις και διακυβευματα ενος ζητηματος. 2017. 〈hal-01612910〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

28