ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ: Προσεγγισεις και διακυβευματα ενος ζητηματος

Résumé : Traduction (en grec moderne) de Philippe Sabot, Philosophie et littérature, approches et enjeux d'une question (Paris: PUF, 2002). Cette traduction est précédée d'une longue introduction (p. 11-97) du traducteur, Giannis Prelorentzos.
Type de document :
Ouvrage (y compris édition critique et traduction)
Gutenberg, 285 p., 2017, 978-960-01-1889-6
Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-lille3.fr/hal-01612910
Contributeur : Philippe Sabot <>
Soumis le : lundi 29 janvier 2018 - 15:00:45
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:35:49

Identifiants

  • HAL Id : hal-01612910, version 1

Collections

Citation

Philippe Sabot. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ: Προσεγγισεις και διακυβευματα ενος ζητηματος. Gutenberg, 285 p., 2017, 978-960-01-1889-6. 〈hal-01612910〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

111