Skip to Main content Skip to Navigation

« Phåt hiển, đô lương và lý giåi các hiển tương phân biểt không gian-xã hội

Complete list of metadatas

https://hal.univ-lille3.fr/hal-01633804
Contributor : Agnieszka Gralak <>
Submitted on : Monday, November 13, 2017 - 1:50:05 PM
Last modification on : Tuesday, July 3, 2018 - 11:35:38 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01633804, version 1

Collections

Citation

Jean-Michel Wachsberger. « Phåt hiển, đô lương và lý giåi các hiển tương phân biểt không gian-xã hội. Stéphane Lagrée, Virginie Diaz (ed.) Phát triển đô thị bền vững - Các cách tiếp cận phương pháp luận, liên ngành và thực tiễn, Maison d’édition de la connaissance, pp.81-97, 2015. ⟨hal-01633804⟩

Share

Metrics

Record views

94