Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức: tự nguyện hay bắt buộc? : Phân tích sự hài lòng về công việc tại việt nam

Complete list of metadatas

https://hal.univ-lille3.fr/hal-01633977
Contributor : Agnieszka Gralak <>
Submitted on : Monday, November 13, 2017 - 3:45:28 PM
Last modification on : Thursday, February 20, 2020 - 8:34:28 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01633977, version 1

Citation

Mireille Razafindrakoto, François Roubaud, Jean-Michel Wachsberger. Làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức: tự nguyện hay bắt buộc? : Phân tích sự hài lòng về công việc tại việt nam . Cling Jean-Pierre, Hoài Nam Đat., Lagrée Stéphane., Razafindrakoto Mireille, Roubaud François (dir.). Kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển, Nhàt Bán Tri Thức, pp.73-104, 2013. ⟨hal-01633977⟩

Share

Metrics

Record views

139