Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

« Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35

Complete list of metadatas

https://hal.univ-lille3.fr/hal-01761153
Contributor : Elodie Lecuppre-Desjardin <>
Submitted on : Saturday, April 7, 2018 - 10:17:48 PM
Last modification on : Wednesday, November 28, 2018 - 2:18:09 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01761153, version 1

Collections

Citation

Elodie Lecuppre-Desjardin. « Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010, 2002. ⟨hal-01761153⟩

Share

Metrics

Record views

80