Skip to Main content Skip to Navigation

Beelden om het leven te vertellen : de frisse kijk op de strip van Judith Vanistendael

Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.univ-lille3.fr/hal-01873116
Contributor : Gert Meesters <>
Submitted on : Wednesday, September 12, 2018 - 9:53:55 PM
Last modification on : Thursday, July 4, 2019 - 10:46:02 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01873116, version 1

Collections

Citation

Gert Meesters. Beelden om het leven te vertellen : de frisse kijk op de strip van Judith Vanistendael. Ons Erfdeel, Stichting Ons Erfdeel, 2012, 55 (4), pp.76, 81-92. ⟨hal-01873116⟩

Share

Metrics

Record views

68